ban activitycpd

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกับ นางธีระนาฏ ส่งช่วย  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการ “สหกรณ์สัมพันธ์” หัวข้อเรื่อง การจัดตั้งสหกรณ์  ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz  ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ณอ สถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี