ban activitycpd

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมสัมนาโครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการ "การกำกับติดตามเร่งรัดลูกหนี้ กพส." ณ ห้องประชุมบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ