ban activitycpd

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมเวที
ทบทวนข้อมูลครัวเรือนรับรองสิทธิ์ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร หมู่ที่ 2 และ หมู่ ที่ 3 โดยเป็นการรับรองสิทธิ์ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมผู้ที่ตกหล่น ยังไม่ได้มารับรองสิทธิ์ในครั้งที่ 1 สิทธิ์ขยาย และสิทธิ์ผู้เช่า ณ เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยนายกฤษณะ แย้มแสง ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์กระบวนการรับรองสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย