ban activitycpd

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมเวทีทบทวนข้อมูลครัวเรือนรับรองสิทธิ์
ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 โดยเป็นการรับรองสิทธิ์ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมผู้ที่ตกหล่น ยังไม่ได้มารับรองสิทธิ์ในครั้งที่ 1 สิทธิ์ขยาย และสิทธิ์ผู้เช่า ณ โรงเรียนวัดรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์กระบวนการรับรองสิทธิ์ และชี้แจงเพิ่มเติมกระบวนการรับรองสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย