ban activitycpd

วันที่ 21 พฤษภาคม  2562 นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดำเนินรายการ สหกรณ์สัมพันธ์
ในหัวข้อ หลักการสหกรณ์ ทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวงเรดิโอ คลื่น เอฟ เอม 90.75 Mhz อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยออกอากาศทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  ข่วงเวลา13.00 - 14.00 น.