ban activitycpd

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ริมคลองเปรมประชากร  ตำบล
หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี สำนักงานชลประทานปทุมธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี