ban activitycpd

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิด (Kick off)
โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน และตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี