ban activitycpd

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี