ban activitycpd

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) ระดับภาค/พื้นที่ โดยมีข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมฯ เน้นการพัฒนาสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ การสร้างความเข้มแข็ง การวิเคราะห์สถานะการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม และร่วมกันวางแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของสมาชิก ณโรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562