ban activitycpd

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมโครงการพัฒนา
เกษตรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า การดูแลการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี