ban activitycpd

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มให้มีความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มปริมาณธุรกิจโดยเน้นการมีส่วนร่วมการทำธุรกิจ ในหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด(เห็ดสวรรค์) มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี