ban activitycpd

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์บริการชุมชนซอยรัตนะ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ มีผลกำไร 50,670.51 บาท มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 การประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด โดยวาระเพื่อพิจาณาสหกรณ์ฯ มีมติขอเลิกสหกรณ์โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ พร้อมเลือกผู้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานสหกรณ์บริการชุมชนซอยรัตนะ จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี