ban activitycpd

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี