ban activitycpd

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ลำไทร ณ ชมรมเกษตรกรลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยกลุ่มเกษตรกรมีผลดำเนินงานประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก 30 คน มีกำไรสุทธิ 2,337.17 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งจำนวน โดยปีนี้กลุ่มฯมีการขอแก้ไขข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติสมาชิกสมทบ จำนวนคณะกรรมการและเปลี่ยนประเภทจากกลุ่มเกษตรกรประเภทเลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่มเกษตรกรประเภททำนา