ban activitycpd

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าตรวจประเมินผลงาน
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัด เพื่อส่งเข้าประกวดตามโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งการตรวจประเมินได้ใช้หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ในการนี้ ประธานคณะกรรมการฯ และผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการเข้าตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย