ban activitycpd

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางธีระนาฎ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ได้รับมอ บหมายจากนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วม
ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ ชุมชนคลองตัน(ดั้งเดิม)​ คลอง 13 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีหน่วยงานภาคีร่วมให้คำชี้แจงข้อซักถามจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ทั้งผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนเทศบาลตำบลสนั่นรักษ์