ban activitycpd

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
บึงคอไห ณ มูลนิธิทองแก้วอนุสรณ์ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยกลุ่มเกษตรกรมีผลดำเนินงานประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก 38 คน มีกำไรสุทธิ 2,559.82 บาท ที่ประชุมมีมติจัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งจำนวน โดยปีนี้กลุ่มฯมีการขอแก้ไขข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติสมาชิกสมทบ และเปลี่ยนประเภทจากกลุ่มเกษตรกรประเภทเลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่มเกษตรกรประเภททำนา