ban activitycpd

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บึงคอไห ณ มูลนิธิทองแก้วอนุสรณ์ ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มให้มีความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพิ่มปริมาณธุรกิจโดยเน้นการมีส่วนร่วมการทำธุรกิจ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ นางพัทธนันท์ ธรรมขันติพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ราย