ban activitycpd

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายนิวัฒน์ สุกดำ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับนางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการ “สหกรณ์สัมพันธ์” หัวข้อเรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 และการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรสหกรณ์ประมงในจังหวัดปทุมธานี ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 90.75 Mhz ช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ณอ สถานีวิทยุท้องถิ่นบัวหลวง เรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี