ban activitycpd

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 45 สหกรณ์
การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด ต.เมือง อ.เมือง จ.ปทุมธานี สหกรณ์เกษตรกรฯ มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561