ban activitycpd

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ชุดที่ 3 ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการกำกับดูแล ตรวจสอบคุ้มครองระบบสหกรณ์ เพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเกิดประสิทธิภาพ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล รวมทั้งเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่