ban activitycpd

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะทำงานผู้ตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 2 เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงาน
เครือไทย-ไอชิน จำกัด ตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการกำกับดูแล ตรวจสอบคุ้มครองระบบสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี