ban activitycpd

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สอ. สว.ทช. จำกัด
ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม