ban activitycpd

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31ธันวาคม 2561 ของสหกรณ์การเกษตรหนองเสือ จำกัด ณ .อบต.บึงกาสาม อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานีพร้อมทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ ประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก ประเด็นการทำธุกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ประเด็นการระดมทุนของสหกรณ์จากสมาชิกและภายนอก ซึ่งที่ประชุมกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป