ban activitycpd

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิเนตร กลีบสุวรรณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี จำกัด ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ซึ่งมีผลการดำเนินงานมีกำไร 31,291.68 บาท