1153133973  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Action Plan) 1153133973
 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงานพื้นฐาน (Function)
 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
 แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
 แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานรอง ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
 กิจกรรมหลัก ให้การช่วยเหลือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
     กิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก กรณีประสบภัยธรรมชาติ
 กิจกรรมหลัก  พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
     กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
     กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ Cps
                          - ฝ่ายบริหารทั่วไป
     กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์
     กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่2
 แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)
 แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(รอแผน)
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
     กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
  กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
     กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
  กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
     กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
     กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
 แผนงานบูรณาการ
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
  กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
     กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
 แผนงาน บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
 กิจกรรมหลัก บริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
     กิจกรรมรอง ส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร