1153133973  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Action Plan) 1153133973
 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
 ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (cps)  30/10/60
                          - งานประชาสัมพันธ์  30/10/60
     กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  30/10/60
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  30/10/60
 แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  30/10/60
 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
 ลผลิต : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง
     กิจกรรมรอง : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
 
 ผลผลิต : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 03/08/61
 
bullet01  รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  bullet01
รายงานผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน
Smart Agricultural Curve
 1. แบบสรุปผลสำเร็จ    2. แบบ 1 งานพื้นฐาน    3. แบบ 2 แนวทาง 1
 4. แบบ 3 แนวทาง 2    5. แบบ 4 แนวทาง 3    
         
bullet red alt รายงานผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve bullet red alt
bullet red alt รายงานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ bullet red alt
bullet red alt รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ bullet red alt