1153133973  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (Action Plan) 1153133973
 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (cps)  09/11/61
                          - งานประชาสัมพันธ์  09/11/61
                          - ฝ่ายบริหารทั่วไป  09/11/61
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  09/11/61
     กิจกรรมรอง : โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด  02/01/62
     กิจกรรมรอง : โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (7 มิถุนายน)  02/01/62
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  02/01/62
 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  09/11/61
 ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร  02/01/62
 
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  30/10/61
 
 แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
 ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                           (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)  02/01/62
 ลผลิต : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง
     กิจกรรมรอง : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  02/01/62
 ลผลิต : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
                           (สำหรับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร)
 ผลผลิต : ธนาคารสินค้าเกษตร
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  02/01/62
 ผลผลิต : สถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัมนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
     กิจกรรมรอง : สถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  02/01/62
 ผลผลิต : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มผลิตสินค้าเกษตร
     กิจกรรมรอง : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  02/01/62
 ผลผลิต : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เกษตรแบบแปลงใหญ่)  02/01/62
 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
 ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  02/01/62