1153133973  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (Action Plan) 1153133973
 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                          - งานอำนวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พื้นฐาน  28/02/63
                          - งานฝ่ายบริหารทั่วไป  28/02/63
                          - งานประชาสัมพันธ์  28/02/63
                          - งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งด้านองค์กรและธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  16/03/63 
                          - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์  28/02/63
                          - การขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  07/04/63
                          - โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร ปี 2563  07/04/63
 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                          - รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  16/03/63
 
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  01/11/62
                          - พนักงานราชการ  01/11/62 
 
 แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
 ผลผลิต : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  16/03/63
                          - สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนฯ  16/03/63
                          - เกษตรทฤษฎีใหม่  16/03/63
 
 แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ลดดอกบี้ยเงินกู้ให้เกาตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                          - โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  07/04/63