1153133973  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (Action Plan) 1153133973
 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)  28/10/63
                          - พนักงานราชการ  28/10/63
 
 แผนงาน : ด้านการสร้างความสารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  30/11/63
                          - ด้านการบริหารงาน (งานอำนวยการ)
                          - ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการกำกับองค์กร
                          - ด้านการติดตามที่สำคัญ
                •  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                •  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                •  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
                •  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                •  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                •  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
                •  กลุ่มตรวจการสหกรณ์
                •  ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    - งานประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ
 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ผลผลิต/โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                           - ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  10/01/64
 
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
 กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
     กิจกรรมรอง : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
                           - นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  10/01/64
 ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
 กิจกรรมหลัก : การจัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครื่อข่าย
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
                           - ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  10/01/64
 ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
      กิจกรรมรอง : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่วงทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                           - พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  26/04/64
 ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
     กิจกรรมรอง : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ
                           - เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ  26/04/64
     กิจกรรมรอง : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                           - เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  26/04/64
 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
 ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษจรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                           - โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  15/01/64