1153133973  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (Action Plan) 1153133973
 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก
 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)  28/10/63
                          - พนักงานราชการ  28/10/63