สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
 
chaluay64 resize
 
ชื่อ  นางฉลวย ชาญสวัสดิ์
โทรศัพท์  :  0 2529 4993-5
มือถือ  :  08 5137 6739
โทรสาร  :  0 2529 4994
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การศึกษา  :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง
     ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง
     ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง