iconflower2 โครงสร้างและบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี iconflower2
     ประกอบด้วย  สหกรณ์จังหวัด  และบุคลากร 51 ราย  รวม 52 ราย
     ประกอบด้วย  ข้าราชการ 28 ราย  ลูกจ้างประจำ 9 ราย  และพนักงานราชการ 15 ราย
     1153133973 โดยปฏิบัติงานประจำกลุ่มงาน/ฝ่าย/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้
            1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
                   ข้าราชการ 2 ราย  ลูกจ้างประจำ 6 ราย  พนักงานราชการ 5 ราย
            2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                   ข้าราชการ 4 ราย  พนักงานราชการ 1 ราย
            3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                    ข้าราชการ 4 ราย  พนักงานราชการ 1 ราย
            4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
                    ข้าราชการ 3 ราย  พนักงานราชการ 3 ราย
            5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์
                    ข้าราชการ 3 ราย  พนักงานราชการ 2 ราย
            6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กลุ่ม ได้แก่
                    6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                              ข้าราชการ 4 ราย  ลูกจ้างประจำ 1 ราย  พนักงานราชการ 1 ราย
                    6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                               ข้าราชการ 4 ราย  ลูกจ้างประจำ 1 ราย  พนักงานราชการ 1 ราย
                    6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
                               ข้าราชการ 3 ราย  ลูกจ้างประจำ 1 ราย  พนักงานราชการ 1 ราย
 
tense pathum