1153133973 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1153133973
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สหกรณ์ 35 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง  รวม 41 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นายพิทักษ์  อุ่นทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  1.สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด สามโคก
 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน 48 ไร่ ไพร่ฟ้า จำกัด เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 4.สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จำกัด เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด เมืองปทุมธานี
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 9.สหกรณ์เคหสถานชุมชนคนปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 10.สหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด เมืองปทุมธานี
 นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
 2.สหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูน จำกัด  เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัด  เมืองปทุมธานี
 4.สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์เสริมสุข จำกัด  เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด  เมืองปทุมธานี
 8.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทอผ้ากรุงเทพ จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
 9.สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัด  สามโคก
 10.กลุ่มเกษตรกรทำนาสวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
 11.กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองพระอุดม  ลาดหลุมแก้ว
 นายศึกษา ปานะสี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสามโคก จำกัด  สามโคก
 2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอส วี ไอ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบา ทีพีที จำกัด  เมืองปทุมธานี
 4.สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา จำกัด  เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์แท็กซี่ขั้นเทพ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด  เมืองปทุมธานี
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพวุธ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 9.สหกรณ์แท็กซี่แอร์พอร์ต จำกัด  เมืองปทุมธานี
 10.กลุ่มเกษตรกรทำสวนท้ายเกาะ  สามโคก
 11.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางเตย  สามโคก
 นางสาวอมรรัตน์  ไชยณรงค์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  1.สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด  เมืองปทุมธานี
 2.สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์เคหสถานชุมชนหน้าวัดเวฬุวนาราม จำกัด  เมืองปทุมธานี
 4.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำกัด  เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอกรุ๊ป จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
 8.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางหลวง  เมืองปทุมธานี
 9.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านใหม่  เมืองปทุมธานี
 
 ball คำสั่งมอบหมายหน้าที ความรับผิดชอบ แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร