ban publicrelationscpd

icon 22การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 61 รายการ
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตพร้อมเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องเคเบิ้ลทีวี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพานะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
icon 22การปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเพื่อยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร
icon 22ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22จำหน่ายพัสดุชำรุด
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22คำแนะนำการกำหนดระเบียบของสหกรณ์
icon 22แบบฟอร์มการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon 22ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตร (ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Premium Center)) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตร (ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Premium Center))
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon 22ขอบเขตและเงื่อนไขการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Premium Center)
icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ปรึกษา
icon 22จ้างที่ปรึกษาโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตร
icon 22เอกสารการจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 9/2561
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระแสไฟฟ้า โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ขอบเขตและเงื่อนไขการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Premium Center)
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon 22ประกาศ สหกรณ์บ้านปทุม จำกัด เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว เทพื้นทางเดินรอบอาคาร
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (เมล็ดพันธุ์ข้าว, ปุ๋ยอินทรีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำ พ.ร.บ.รถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศราคากลาง มาตราฐานส่วนจ้างที่ปรึกษาโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 375 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง/ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร
icon 22รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงคลุมเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมปรับปรุงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมปรับปรุงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมปรับปรุงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับร่างวิจารณ์)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานกิจการ จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตัดหญ้าสนามและริมรั้วหน้าสำนักงาน สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icon page1