folder32 แบบฟอร์มดาวน์โหลด

     coolness ฝ่ายบริหารทั่วไป
          - แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ. 2561
          - แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ. 2560
          - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (Annual Report)
          - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report) สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม
          - แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)
          - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
          - ระเบียบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
          - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
          - ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ (E-Project) 62
          - สรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ปี 62
          - แบบบรรยายลักษณะงานพนักงานราชการ job description ปี 62

     coolness กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
          - ระบบคลินิกกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
          - ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ และคู่มือ
          - หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
          - สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2559
          - หลักเกณฑ์ชี้วัดกลุ่มเกษตรกร
          - สรุปผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2559

     coolness กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
          - พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
          - PowerPoint พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
          - สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ

     coolness กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
          - ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
          - ขั้นตอนหลักเกณฑ์เงิน กพส.
          - ขั้นตอนการพิจารณาคำขอกู้เงิน กพส.

     coolness กลุ่มตรวจการสหกรณ์
          - ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์
          - ชื่อผู้ชำระบัญชี
          - ชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
          - กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า if pdf 83985  if ppt 84028
          - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ if pdf 83985  if ppt 84028
          - QR บุคคลที่ถูกกำหนด
          - รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
          - รหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์
          - ตัวอย่างนโยบายสหกรณ์
          - รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
          - แบบ ปปง. 1-02
          - แบบ ปปง. 1-03
          - แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
          - แบบผู้ตรวจการสหกรณ์
          - แบบฟอร์มการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
          - คำแนะนำการกำหนดระเบียบของสหกรณ์
          - ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร

     coolness กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กลุ่ม
          
-