1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2564 1153133973

          1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2564 1153133973

                      coolness  1. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

                      coolness  2. การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์

                      coolness  3. การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

     1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2563 1153133973

          1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2563 1153133973

                      coolness  1. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

                      coolness  2. การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

                      coolness  3. การตรวจการสหกรณ์และการเขียนรายงานผลการตรวจการสหกรณ์

     1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2562 1153133973

          1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2562 1153133973

                      coolness  1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี

                      coolness  2. การติดตามการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

                      coolness  3. การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร

                      coolness  4. ระบบการตรวจการสหกรณ์และการรายงาน

     1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2560 1153133973

          1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2560 1153133973

                      แบบฟอร์มที่ 1

                      แบบฟอร์มที่ 2

                      coolness  1. การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี

     1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2559 1153133973

          1153133973 การจัดการความรู้  KM  [สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี] 1153133973

                      กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

                      coolness  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐาน (ครั้งที่ 1 )

                                    - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

                      coolness  2. ประชุมคณะทำงานข้าราชการในจังหวัดปทุมธานี

                                    - แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                    ภาคผนวก รายงานการประชุมคณะทำงาน

                      coolness  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ครั้งที่ 2 )

                                    - แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามเป้าหมาย

          1153133973 การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) ปีงบประมาณ  2559 1153133973

                      แบบฟอร์มที่ 1

                      แบบฟอร์มที่ 2

                      coolness  1. การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

                      coolness  2. การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีในสหกรณ์

                      coolness  3. การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี

ban km cpd