1153133973 จัดซื้อจัดจ้าง
    icon 22การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น จำนวน 61 รายการ
    icon 22การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    icon 22ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    icon 22จำหน่ายพัสดุชำรุด
    icon 22การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    icon 22ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตร (ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Premium Center))
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22ขอบเขตและเงื่อนไขการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Premium Center)
    icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ปรึกษา
    icon 22จ้างที่ปรึกษาโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตร
    icon 22เอกสารการจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 9/2561
    icon 22ขอบเขตและเงื่อนไขการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Premium Center)
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22ประกาศ สหกรณ์บ้านปทุม จำกัด เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว เทพื้นทางเดินรอบอาคาร
    icon 22ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
    icon 22ประกาศราคากลาง มาตราฐานส่วนจ้างที่ปรึกษาโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมปรับปรุงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมปรับปรุงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับร่างวิจารณ์)
    icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    icon 22ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
    icon 22คุณลักษณะเครื่องจักรอุปกรณ์1
    icon 22คุณลักษณะเครื่องจักรอุปกรณ์2
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    icon 22แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
    icon 22แบบสรุปค่าก่อสร้าง
    icon 22แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
    icon 22แบบรั้วและประตูเลื่อน
    icon 22รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
    icon 22ขอบเขตงานงานก่อสร้างรั้งด้านหน้า
    icon 22ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    icon 22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    icon 22ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3
    icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3
    icon 22ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2
    icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2
    icon 22ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
    icon 22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
    icon 22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมเครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
    icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  *ใหม่
    icon 22ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
    icon 22ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรชุดอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว *ยกเลิก