ผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่รับผิดชอบ
สายสอบบัญชีที่
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
1 นางวรรณา วาระเสน นวตบ.ชก. 20 4
2 นางสาวพรรศณีย์ ประสงค์ นวตบ.ชก. 20 1