1153133973 สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 118 แห่ง 1153133973
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สหกรณ์ 35 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นายพิทักษ์  อุ่นทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  1.สหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด สามโคก
 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน 48 ไร่ ไพร่ฟ้า จำกัด เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 4.สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จำกัด เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด เมืองปทุมธานี
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 9.สหกรณ์เคหสถานชุมชนคนปทุมธานี จำกัด เมืองปทุมธานี
 10.สหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด เมืองปทุมธานี
 นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
 2.สหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูน จำกัด  เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัด  เมืองปทุมธานี
 4.สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์เสริมสุข จำกัด  เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด  เมืองปทุมธานี
 8.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทอผ้ากรุงเทพ จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
 9.สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัด  สามโคก
 นายศึกษา ปานะสี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสามโคก จำกัด  สามโคก
 2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอส วี ไอ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบา ทีพีที จำกัด  เมืองปทุมธานี
 4.สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา จำกัด  เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์แท็กซี่ขั้นเทพ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 7.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด  เมืองปทุมธานี
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพวุธ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 9.สหกรณ์แท็กซี่แอร์พอร์ต จำกัด  เมืองปทุมธานี
 นางสาวอมรรัตน์  ไชยณรงค์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  1.สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด  เมืองปทุมธานี
 2.สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 3.สหกรณ์เคหสถานชุมชนหน้าวัดเวฬุวนาราม จำกัด  เมืองปทุมธานี
 4.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำกัด  เมืองปทุมธานี
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ จำกัด  เมืองปทุมธานี
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์เอไอกรุ๊ป จำกัด  ลาดหลุมแก้ว
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สหกรณ์ 41 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นายสุวิทย์  ทุมมณี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  1.สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด คลองหลวง
 2.สหกรณ์เคหสถานบัวหลวงพัฒนา จำกัด คลองหลวง
 3.สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ จำกัด
คลองหลวง
 4.สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินนาขวัญ  จำกัด คลองหลวง
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัด คลองหลวง
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด คลองหลวง
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบริดสโตน จำกัด คลองหลวง
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด คลองหลวง
 9.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด คลองหลวง
 10.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟิลาเมนต์คลองหลวง จำกัด คลองหลวง
 11.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงคลองสามแสนสุข จำกัด คลองหลวง
 นายพิเนตร  กลีบสุวรรณ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  1.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี จำกัด คลองหลวง
 2.สหกรณ์เคหสถานเทพมงคลบงกช 42 จำกัด คลองหลวง
 3.สหกรณ์เคหสถานฟ้าใหม่ร่วมใจ จำกัด คลองหลวง
 4.สหกรณ์บ้านปทุม จำกัด คลองหลวง
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์เครือไทย-ไอชิน จำกัด คลองหลวง
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์มาจอเร็ตต์ จำกัด คลองหลวง
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด คลองหลวง
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์ไซโก จำกัด คลองหลวง
 9.สหกรณ์ออมทรัพย์ซัมโบ จำกัด คลองหลวง
 10.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศำทย) จำกัด คลองหลวง
 นางธนพร  นุชนิ้วงาม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  1.สหกรณ์บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองห้า จำกัด คลองหลวง
 2.สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด คลองหลวง
 3.สหกรณ์ชุมชนซอยคุณพระ จำกัด คลองหลวง
 4.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด
คลองหลวง
 5.สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา จำกัด คลองหลวง
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์พนังานบริษัทคาร์ตันออปติคัล (สยาม) จำกัด คลองหลวง
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูดอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ไทย จำกัด คลองหลวง
 9.สหกรณ์ออมทรัพย์โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง
 10.ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด คลองหลวง
 นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์เคหสถานสามัคคีธรรมคลอง 3 จำกัด คลองหลวง
 2.สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด คลองหลวง
 3.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองคลองหลวง จำกัด คลองหลวง
 4.สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด คลองหลวง
 5.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง
 6.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบันเอไอที จำกัด คลองหลวง
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า จำกัด คลองหลวง
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จำกัด คลองหลวง
 9.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด คลองหลวง
 10.สหกรณ์ออมทรัพย์ อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด คลองหลวง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  สหกรณ์ 41 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นางพฤกษา  พุทธรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ลำลูกกา
 2.สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัด ลำลูกกา
 3.ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ลำลูกกา
 4.สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำกัด ลำลูกกา
 5.สหกรณ์เคหสถานเมืองลำลูกกา จำกัด ลำลูกกา
 6.สหกรณ์บริการคูคต จำกัด
ลำลูกกา
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัด ลำลูกกา
 8.สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินหนองเสือ จำกัด หนองเสือ
 9.สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสานฝันนครรังสิต จำกัด ธัญบุรี
 10.สหกรณ์เคหสถานรัตนปทุม จำกัด ธัญบุรี
 11.สหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด ธัญบุรี
 12.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด ธัญบุรี
 13.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัด ธัญบุรี
 14.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตรสัมพันธ์ จำกัด ธัญบุรี
 นายอริญชัย  สุขใจ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  1.สหกรณ์การเกษตรศิริรวมทรัพย์ จำกัด ลำลูกกา
 2.สหกรณ์บริการที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินพืชอุดม จำกัด ลำลูกกา
 3.สหกรณ์บริการสร้างสรรค์ปันสุข จำกัด ลำลูกกา
 4.สหกรณ์เคหสถานไผ่เขียวพัฒนา จำกัด ลำลูกกา
 5.สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชน จำกัด ลำลูกกา
 6.สหกรณ์แท็กซี่กรุงไทย จำกัด ลำลูกกา
 7.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชนปทุมธานี จำกัด ลำลูกกา
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี จำกัด ลำลูกกา
 9.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ไทยสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ลำลูกกา
 10.สหกรณ์บริการดอนใหญ่เก้าพัฒนา จำกัด ลำลูกกา
 11.สหกรณ์เคหสถานร่วมมิตรร่วมใจ จำกัด ธัญบุรี
 12.สหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซี่ จำกัด ธัญบุรี
 13.สหกรณ์การเกษตรหนองเสือ จำกัด หนองเสือ
 นายกอบเกียรติ  ปัญญาโรจน์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  1.สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ลำลูกกา
 2.สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด ธัญบุรี
 3.สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด ธัญบุรี
 4.สหกรณ์เคหสถานเมืองรังสิต จำกัด ธัญบุรี
 5.สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัด ธัญบุรี
 6.สหกรณ์เคหสถานสร้างสรรค์นครรังสิต จำกัด ธัญบุรี
 7.สหกรณ์เคหสถานสินสมุทร จำกัด ธัญบุรี
 8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออนอิเลคทรอนิคส์ จำกัด ธัญบุรี
 9.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ธัญบุรี
 10.สหกรณ์ออมทรัพย์โอเรกอน จำกัด ธัญบุรี
 11.สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกกล๊าส จำกัด ธัญบุรี
 12.สหกรณ์ออมทรัพย์กรีนสปอต จำกัด ธัญบุรี
 13.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จำกัด ธัญบุรี
 14.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไอ อาร์ ซี ที จำกัด ธัญบุรี
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สหกรณ์ 1 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สหกรณ์ ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นางสาวศรีประไพ เมืองหอม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและสวัสดิการบริษัทผดุงฤทธิ์ขนส่ง จำกัด สามโคก
 
 ball คำสั่งมอบหมายหน้าที ความรับผิดชอบ แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร