รองนายทะเบียนสหกรณ์
 
chaluay64 resize
 
ชื่อ  นางฉลวย ชาญสวัสดิ์
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
 โทรศัพท์  :  0 2529 4993-5
 มือถือ  :  08 5137 6739
 โทรสาร  :  0 2529 4994
 อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 การศึกษา  :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง
     ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง
     ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง