1153133973 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวม 11 แห่ง 1153133973
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มเกษตรกร ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.กลุ่มเกษตรกรทำนาสวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองพระอุดม  ลาดหลุมแก้ว
 นายศึกษา ปานะสี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนท้ายเกาะ  สามโคก
 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางเตย  สามโคก
 นางสาวอมรรัตน์  ไชยณรงค์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  1.กลุ่มเกษตรกรทำนาบางหลวง  เมืองปทุมธานี
 2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านใหม่  เมืองปทุมธานี
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มเกษตรกร ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นางพฤกษา  พุทธรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  1.กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงคำพร้อย ลำลูกกา
 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาลำไทร ลำลูกกา
 นายอริญชัย  สุขใจ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  1.กลุ่มเกษตรกรทำนาลาดสวาย ลำลูกกา
 นายกอบเกียรติ  ปัญญาโรจน์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  1.กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงคอไห ลำลูกกา
 2.กลุ่มเกษตรกรเกษตรแสนสุข หนองเสือ
 
 ball คำสั่งมอบหมายหน้าที ความรับผิดชอบ แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร