1153133973 กลุ่มอาชีพที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1153133973
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ 18 แห่ง
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มอาชีพ ที่ดูแลและรับผิดชอบ อำเภอ
 นางสาววิจิตตรา  โชคบุญประสงค์  นักวิชาการมาตรฐานสินค้า  1.กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง(คลองสอง) คลองหลวง
 2.กลุ่มอาชีพการเกษตรก้าวพอเพียง คลองหลวง
 3.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ คลองหลวง
 4.กลุ่มอาชีพการเกษตรปลูกและแปรรูปอ้อยปลอดภัยคลองสี่ คลองหลวง
 5.กลุ่มอาชีพสหกรณ์น้ำพริกคู่ครัวไท คลองหลวง
 6.กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตรองเท้าหนัง
คลองหลวง
 7.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์คลองห้า คลองหลวง
 8.กลุ่มสตรีสหกรร์คลองหลวง (คลองห้า) คลองหลวง
 9.กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปอาหารธัญบุรี ธัญบุรี
 10.กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตกระเป๋าหนัง ธัญบุรี
 11.ทำนาและพืชผักบางหลวง เมืองปทุมธานี
 12.กลุ่มอาชีพการเกษตรไร่หญ้าบึงคอไห ลำลูกกา
 13.ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านฟ้าปิยรมย์พฤกษ์วนา ลำลูกกา
 14.ศิลปะประดิษฐ์ ม.17 ลำลูกกา
 15.กลุ่มอาชีพการเกษตรพัฒนา ต.บึงทองหลาง ปทุมธานี ลำลูกกา
 16.กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปอาหาร จากเนื้อสัตว์ ลำลูกกา
 17.กลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองบัวทอง หนองเสือ
 18.เกษตรอินทรีย์ชีวภาพหนองสามวัง หนองเสือ