tab system incpd

     
  สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  bullet red altระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ bullet red altแผนบริหารความต่อเนื่อง
  bullet red altห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ bullet red altการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     
  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
  bullet red altข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช. bullet red altระบบสหกรณ์โรงเรียน
     
  กองแผนงาน สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
  bullet red altระบบติดตามและประเมินผล กผง. bullet red altระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร
  bullet red altระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project bullet red altระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์
  bullet red altระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  
     
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
  bullet red altระบบ Web Application กรมส่งเสริมสหกรณ์ bullet red altระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  bullet red altระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ bullet red altระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  bullet red altระบบจองชื่อสหกรณ์ Online  
     
  กองคลัง กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
  bullet red altแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ bullet red altระบบรายงานผลการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
  bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบเก่า) bullet red altระบบรายงานการรวบรวมผลผลิตพืช/นม
  bullet red altระบบเงินเดือน bullet red altระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  bullet red altระบบทะเบียนครุภัณฑ์(ระบบใหม่) bullet red altระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์
    bullet red altระบบรายงานแผน-ผลการรวบรวมข้าวเปลือก มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ผู้ปลูกข้าว
  bullet red altระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย bullet red altระบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  bullet red altระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)      ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
  bullet red altการจัดการองค์ความรู้ KM bullet red altระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
  bullet red altระบบโปรไฟล์สหกรณ์      กรมส่งเสริมสหกรณ์
  bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร bullet red altระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตร
  bullet red altระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ      หมู่บ้าน (อกม.)
  bullet red altแบบสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการภายใน bullet red altระบบรายงานส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่
  bullet red altแบบสำรวจความพึงพอใจ การเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์  
       กรมส่งเสริมสหกรณ์  
  bullet red altแบบสำรวจความพร้อมของสหกรณ์ ในการจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิก  
  bullet red altระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  
  bullet red altรายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น