ban activitycpd

แผนงาน/ผลงาน/งบประมาณ

1153133973 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2564
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2563
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2562
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2561
1153133973 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พ.ศ.2560
1153133973
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2020  new
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2019
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2018
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2017
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report)  สรุปสถิติสหกรณ์/กลุ่ม  E-Book 2016
1153133973 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558 (Annual Report)  E-Book 2015
1153133973 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
1153133973 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1153133973 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)
1153133973 ติดตามงานและการตรวจเยี่ยมของรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1153133973 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน