ข่าวประชาสัมพันธ์

1

Infographic 1 สสจ.ปตตาน

 Infographic 2 สสจ.ปตตาน

                                          11

                                                             VTR/VDO :การประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

                                                                https://www.youtube.com/watch?v=gA-PRJXhXMA

Capture1                                                              https://www.youtube.com/watch?v=tUld1oXqLAU   

Capture                                                              https://www.youtube.com/watch?v=_zUrRN9YkWQ

    Covid

    HOPE001 

icongreen ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

icongreen ประกาศจังหวัดปัตตานี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สามารถดูรายละเอียด

icongreen การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

icongreen แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

icongreen ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี

icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผลการประกวดเรื่อง สหกรณ์ในโรงเรียนของฉัน

icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผลการประกวดการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนโครงการขยายผลฯ

icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ผลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีฯ

icongreen ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข ๑๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

icongreen ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

icongreenประกาศสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ จำกัด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปัจจัยการผลิตและสอบราคาจ้างไถดะ ไถแปร

icongreen ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

icongreen ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

icongreen ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๑

icongreen  แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร

icongreenแบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

icongreen แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564

icongreen ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการประกวดจดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

icongreen ผลการประกวดผลงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

         imag1              03                       

    https://www.youtube.com/watch?v=lfHVQUj0gqE       https://www.youtube.com/watch?v=_uRWDby7yhY     https://www.youtube.com/watch?v=tK2HWtsaHRg

                     

     สหกรณ์จังหวัดปัตตานีส่งเสริม                       สหกรณ์จังหวัดปัตตานี                          สหกรณ์จังหวัดปัตตานีประชุม
  ความเข้มแข็งสหกรณ์การเกษตร                  ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยใช้เอง               เพิ่มศักยภาพจัดทำแผนส่งเสริม
  กรป.กลางมะปรางปัตตานี จำกัด                                                                                       สถาบันเกษตรกร

                     imagpanarea                                          1

 https://www.facebook.com/NBTYALA11/videos/186278783078774        https://www.youtube.com/watch?v=6Vnt0_c2MwE&feature=youtu.be

                    imag  

   https://www.youtube.com/watch?v=BhTyzi_6GN0&feature=youtu.be

 

news activity re4

 สื่อมัลติมีเดีย

 

  vido10 vido11 vido1 vido7

    โครงการ 9101 ตามรอย        สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA         Motion Info Graphics           Motion Info Graphics 

  เท้าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมี         Info Grapics 2560             โครงการนาแปลงใหญ่            ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่

  vido2 video3

  ปลูกพืชตามความเหมาะสม        เก้าพืชผสมผสาน 

        กับพื้นที่ Zoning                 เพื่อความพอเพียง