ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด source

 bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   source

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ source
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือก

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ source
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือก

bbb010 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น 
 ประจำปี ๒๕๖๖(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 bbb010 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

bbb010 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานทำความสะอาด 

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ  
      ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 
      ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

bbb010 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนังงานขับรถยนต์

bbb010  มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับสำหรับเยาวชน

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ source
bbb010 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 source
bbb010 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” #ความดีที่คุณทำได้ 

bbb010 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ source
bbb010 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส พังงาใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) source
bbb010 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสรืมสหกรณ์ 
bbb010 ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์         

-  "ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"
-  "ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์"
- "ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

rt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6