ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet green altประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ source

bullet green altประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

bullet green alt รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
bullet green alt แบบประเมินคุณภาพของสหกรณ์  
bullet green alt การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ 
bullet green alt โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2563
      ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรือง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet green alt เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
      และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
bullet green alt เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
      ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

bullet green altเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

bullet green altประกาศจังหวัดพังงา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท้่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์source
bullet green altประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

bullet green altประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
      และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
      และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

bullet green alt ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
      และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
      และตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

bullet green alt ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

bullet green alt สารสหกรณ์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

bullet green alt 26 ตุลาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

bullet green alt 25 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

bullet green alt  16 ตุลาคม 2561 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
bullet green alt   4 ตุลาคม 2561 โครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

bullet green alt ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์          

      -  "ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"
        -  "ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์"
      -  
"ร่าง พรบ.สหกรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


 

 


Icon news