112

 

 

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร

     Document pdf 256 จำนวนกลุ่มเกษตรกรตามประเภทสหกรณ์

     Document pdf 256 จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามประเภทสหกรณ์

     Bar chart icon กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร