logo1

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
1.2 โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
1.3 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
1.4 สรุปข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 - 2561
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
2.1. สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและ
           งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 สรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน
      Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561
     
2.3 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. 2561

2.4 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. งาน/โครงการตามภารกิจ
2. งาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) 
3. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์    

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
           3.1 งบแสดงฐานะการเงิน/งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน/หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนที่ 4 กิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
บรรณานุกรม