อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

 76bc98b1

luk  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา

bb0091. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่
        เกี่ยวข้อง

bb0092. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

bb0093. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่ม
      เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

bb0094. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์

bb0095. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

luk  อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
bb0091. จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ

bb0092. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูล
      ด้านสหกรณ์

bb0093. งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน รวมทั้งงานสารบรรณ
      และงานธุรการทั่วไป

bb0094. ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

bb0095. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

luk  อำนาจหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
bb0091. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์

bb0092. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์

bb0093. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

bb0094. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ

bb0095. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ในแก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

bb0096. ติดตามการดำเนินการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดำเนิน       การประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

bb0097. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

luk  อำนาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
bb0091. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและ การควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้ม
แข็ง

bb0092. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

bb0093. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

bb0094. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้แก่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

bb0095. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงาน และโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

bb0096. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

luk  อำนาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
bb0091. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

bb0092. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

bb0093. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ลู่ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

bb0094. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

bb0095. ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

bb0096. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

bb0097. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

luk  อำนาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
   bb0091. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ

   bb0092. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ

   bb0093. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ

   bb0094. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่          อำเภอที่รับผิดชอบ

    bb0095. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย